[CZ] [EN]
O firměJak vybíratCeníkObchodní podmínkyCertifikátyKontakt
Ekotronic - Izolované
Ekotronic - Neizolované
Alfatronix - PowerVerter
Speciální zakázky

Obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky firmy EKOTRONIC spol. s r. o.

I. Rozsah platnosti

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro veškeré podnikatelské aktivity společnosti EKOTRONIC spol. s r. o.,zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, číslo vložky 10962, se sídlem Praze 9 - Běchovice, Podnikatelská 553, PSČ: 190 11, IČ:45803461, DIČ: CZ45803561 (dále jen "EKOTRONIC") při nichž EKOTRONIC vstupuje do smluvních vztahů se třetími osobami (dále jen "Zájemce"). 2. Jednotlivá ustanovení obchodních podmínek lze nahradit pouze výslovným ujednáním v písemné smlouvě. Písemná smlouva je buď s podpisy účastníků na téže listině (pro účely těchto Podmínek dále jen "Smlouva") anebo má podobu objednávky Zájemce a jejího potvrzení EKOTRONICems podpisy účastníků na zvláštních listech. "Podpisem" se protyto účely rozumí i slovní vyjádření jména podepisující osoby v elektronické korespondenci, "listem" i jiný nosič informací, např. e-mail a "písemnou formou" i forma faxová či elektronická.

3. Tyto obchodní podmínky jsou volně dostupné na internetu (www.ekotronic.cz) a odkaz na ně je uváděn ve všech propagačních a obchodních materiálech EKOTRONIC. Zájemce je svou objednávkou přijímá, pokud z ní v jednotlivostech výslovně nevyplývá jinak. Zájemce se nemůže dovolávat neznalosti těchto podmínek či nesouhlasu s nimi, pokud proti nim nic nenamítne, a to písemně do 3 dnů od potvrzení objednávky.

4. Uzavřením písemné či ústní smlouvy, jejíž součástí jsou tyto podmínky se ve vztahu k předmětu této smlouvy nahrazují veškerá předchozí ujednání, závazky a úmluvy, ať již psané či nepsané.II. Smluvní strany

1. EKOTRONIC: EKOTRONIC spol. s r. o. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, číslo vložky 10962, se sídlem Praze 9 - Běchovice, Podnikatelská 553, PSČ: 190 11, IČ: 45803461, DIČ: CZ45803561

2. Zájemce: Právnická či fyzická osoba určená v příslušné objednávce nebo Smlouvě


III. Objednací podmínky

1. Písemná objednávka má obsahovat identifikaci Zájemce, tj. firmu, sídlo u právnických nebo místo podnikání a bydliště u fyzických osob, IČO, DIČ, kód objednávky, označení požadovaného zboží či díla (dále jen "Zboží"), jeho množství, místo a termín dodání.

2. EKOTRONIC je oprávněn přizpůsobit v potvrzení objednávky vlastnosti požadovaného Zboží s přihlédnutím k jeho povaze a formě, v jaké je vyráběno (přizpůsobit výrobním rozměrům, materiálům a strojnímu zařízení apod.). Pokud by to mělo za následek změnu podstatných vlastností Zboží, musí být tato změna odsouhlasena Zájemcem. Pokud nejsou sjednány žádné vlastnosti Zboží, musí toto splňovat obecné technické požadavky dle technických norem pro uvedený typ Zboží v době dodávky. Prohlášení obsažená v informačních materiálech, příručkách, katalozích, na internetových stránkách nebo další informace týkající se Zboží zavazují EKOTRONIC pouze tehdy, pokud je na ně výslovně odkazováno v nabídce nebo samotné Smlouvě.

3. Pokud EKOTRONIC činí adresnou nabídku Zájemci, vyhrazuje si k jejímu přijetí lhůtu 14 dnů od doručení, jinak později není svou nabídkou vázán. Pokud Zájemce činí adresnou objednávku EKOTRONICu, EKOTRONIC mu ji za účelem uzavření smlouvy ve smyslu čl. I.1. těchto podmínek potvrdí do 14 dnů od doručení, jinak má Zájemce právo svou objednávku zrušit. Je-li objednávka učiněna písemně, musí být v téže formě učiněno i její zrušení. EKOTRONIC může platně uzavřít smlouvu potvrzením objednávky až do okamžiku doručení jejího platného zrušení. Bez potvrzení objednávky Zájemce EKOTRONICem smlouva nevznikne.

4. Potvrzení objednávky nebo Smlouva obsahující podmínky odlišné od těchto obchodních podmínek, musí být uzavřena písemně a musí bez pochybností vyjadřovat oboustrannou vůli stran; jinak se uplatní tyto podmínky.IV. Cena

1. Kupní cena, případně cena za dílo (dále jen "Cena") je stanovena ve smlouvě jako pevná nebo pohyblivá tvořená složkou fixní (základní cena) a složkou pohyblivou, závisející na výkyvech trhu. Cena neobsahuje DPH. EKOTRONIC uvede Cenu v potvrzení objednávky. Pokud Zájemce nevznese proti Ceně takto uvedené EKOTRONICem písemné námitky do 3 dnů od doručení potvrzení objednávky, platí Cena uvedená v potvrzení objednávky jako dohodnutá Cena. Po tuto dobu neběží lhůta k dodání Zboží, Zájemce však může Cenu potvrdit i před uplynutím této lhůty. Cena platí jako dohodnutá také tehdy, pokud Zájemce bez předchozích písemných námitek proti Ceně odebral Zboží před uplynutím této lhůty.

2. Pokud není ve Smlouvě nebo potvrzené objednávce stanoveno jinak, Cena nezahrnuje odpovídající balení, případné zkoušky prováděné úřady nebo jinými institucemi. Náklady na nakládku a dopravu Zboží do místa určení, včetně případného pojištění a rizika nese Zájemce, ledaže je dohodnuto, že je nese EKOTRONIC (tj. není-li dohodnuto jinak, platí doložka EXW).V. Dodací a jiné podmínky

1. Pokud není sjednána povinnost EKOTRONICu Zboží odeslat, je povinnost dodat Zboží splněna okamžikem, kdy EKOTRONIC umožní Zájemci nakládat se Zbožím ve skladu v místě svého sídla, tj. platí doložka ex works (EXW). Pokud je sjednána povinnost Zboží odeslat, avšak není sjednáno jeho dodání v určitém místě, je povinnost dodat Zboží splněna okamžikem jeho předání prvnímu dopravci k přepravě Zájemci. Pokud není dohodnuto jinak, má EKOTRONIC právo dodat Zboží i před určenou dobou nebo rozdělit Zboží do více dílčích dodávek a Zájemce je povinen je přijmout. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že povinnost dodat Zboží byla splněna v poslední den sjednané lhůty. Spolu se Zbožím předá EKOTRONIC Zájemci doklady dle Smlouvy.

2. K přechodu nebezpečí škody na Zboží dochází okamžikem dodání. Pokud však má EKOTRONIC povinnost Zboží odeslat a bylo sjednáno jeho dodání v určitém místě, přechází na Zájemce nebezpečí škody na Zboží již předáním prvnímu dopravci k jeho dopravě do tohoto místa.

3. Odmítne-li Zájemce bezdůvodně přijmout Zboží, má EKOTRONIC právo odstoupit od smlouvy. V takovém případě vznikne EKOTRONICu právo na zaplacení smluvní pokuty Zájemcem ve výši 25 % z dohodnuté ceny Zboží u standardní produkce a ve výši 75 % z dohodnuté ceny Zboží u atypické produkce zhotovené na zakázku Zájemce. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok EKOTRONICu na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody, jíž se rozumí i ušlý zisk. Sjednanou smluvní pokutu nelze započíst do náhrady škody.

4. Termín dodání Zboží závisí na charakteru objednávky a je předmětem dohody obou smluvních stran. V případě zásahu vyšší moci či jiné skutečnosti, která nastala mimo náležitou péči stran (např. živelná pohroma, válka, stávka, porucha ve výrobě apod.) si EKOTRONIC vyhrazuje právo zrušení zakázky nebo přiměřeného prodloužení termínu dodávky. Tato skutečnost nemůže být v žádném případě důvodem k uplatnění sankcí nebo vymáhání následných škod Zájemcem. Pokud není stranami dohodnuta žádná dodací lhůta, platí lhůta přiměřená určená dle výrobního plánu EKOTRONICu a jeho dodavatelů.

5. Dojde-li k opoždění dodání Zboží v takové míře, že by bylo nepřiměřené žádat po Zájemci jeho převzetí, je Zájemce bez nároku na náhradu oprávněn od smlouvy odstoupit v rozsahu objemu Zboží dosud Zájemci nedodaného, a to písemným oznámením EKOTRONICu, s účinností ke dni jeho doručení EKOTRONICu. V případě takového ukončení smlouvy není žádná ze stran oprávněna k jakékoliv kompenzaci či náhradě; zálohy na dosud nedodané Zboží a nedodané Zboží v přepravě budou vráceny. Právo Zájemce na odstoupení od smlouvy však nevznikne, dokud nepřesáhne zpoždění dodávky dobu tří měsíců. Pokud EKOTRONIC oznámí dodání Zboží v nové konkrétní lhůtě, musí Zájemce oznámit odstoupení od smlouvy ve lhůtě 3 dnů od doručení tohoto oznámení, jinak je smlouva zachována. EKOTRONIC neodpovídá za jakoukoli škodu či následky způsobené zpožděným dodáním Zboží.VI. Platební podmínky

1. EKOTRONIC je oprávněn fakturovat Cenu nejdříve současně s dodáním Zboží.

2. Podkladem pro zaplacení Ceny Zboží je faktura nebo zjednodušený daňový doklad. Den dodání Zboží uvedený na faktuře je dnem zdanitelného plnění. Faktura musí obsahovat identifikaci EKOTRONICu a Zájemce, číslo objednávky, předmět plnění, údaje o době vystavení faktury a její splatnosti, množství, hmotnost, a případné další náležitosti daňového dokladu podle právních předpisů.

3. Pokud není dohodnuto jinak, činí splatnost faktury 14 dnů od jejího vystavení. EKOTRONIC je povinen odeslat vystavenou fakturu bez prodlení na adresu Zájemce, kterou mu sdělí, jinak na jeho adresu uvedenou v objednávce nebo ve Smlouvě, nebo v obchodním rejstříku.

4. EKOTRONIC si vyhrazuje právo požadovat v některých případech zálohovou platbu nebo platbu v hotovosti před odběrem Zboží.

5. Zaplacením se rozumí okamžik úplného připsání dlužné částky včetně všech eventuálních navýšení, úroků, poplatků, sankcí či jiného příslušenství podle zákona, smlouvy nebo těchto obchodních podmínek na účet EKOTRONICu. Vznikne-li nárok na náhradu škody, započte se plnění nejdříve na tuto škodu. Plní-li Zájemce více závazků, platí ustanovení § 330 obchodního zákoníku s tím, že právo jiné volby má pouze věřitel.

6. V případě prodlení se zaplacením peněžité částky je EKOTRONIC oprávněn žádat od Zájemce smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení po splatnosti dluhu. Nárok EKOTRONICu na zákonný úrok z prodlení a na náhradu škody tím není dotčen. Toto ustanovení platí i pro případ, je-li plněno v jiné měně, než v Korunách českých.

7. Právo Zájemce na započtení, zástavní právo Zájemce a retenční právo Zájemce jsou vyloučena.VII. Nabytí vlastnického práva

1. Vlastnické právo ke Zboží přechází na Zájemce okamžikem zaplacení jak je definován v těchto podmínkách.

2. EKOTRONIC si vyhrazuje v případě nezaplacení Zboží odebrat zpět. EKOTRONIC je oprávněn do doby přechodu vlastnictví odebrat Zboží v držbě či v moci Zájemce, a za tímto účelem je smluvně oprávněn ke vstupu na pozemek či do budovy, kde se takové Zboží nachází.

3. Pro případ, že Zájemce z dodaného, ale nezaplaceného Zboží vyrobí či zpracuje na nový výrobek, stává se EKOTRONIC (spolu)vlastníkem nové věci v rozsahu odpovídajícím ceně nezaplaceného Zboží, a to až do okamžiku zaplacení za původní dodané Zboží. Pro případ, že Zájemce prodá či jinak převede nezaplacené Zboží či z něj zpracovaný výrobek na třetí osobu, postupuje tím zároveň EKOTRONICu svou pohledávku z uvedeného titulu vůči kterékoliv třetí straně, a to v rozsahu dlužného plnění Zájemce vůči EKOTRONICu.

4. EKOTRONIC však není povinen domáhat se vydání Zboží a v případě vzniku dluhu je kdykoli oprávněn domáhat se též zaplacení dlužné částky.VIII. Záruka

1. Délka záruky je, v souladu s Občanským zákoníkem (novelizovaný zák. č. 40/1964 Sb. v platném znění) standardní, pokud není v předávacím nebo záručním (dodacím) listu uvedeno jinak. Záruka se nevztahuje (neuznává se) na běžné (provozní, mechanické) opotřebení a poškození, vliv povětrnostních podmínek, neodborné zacházení se zbožím, úmyslné poškození, vady a škody vzniklé vlastní dopravou či neodbornou montáží zákazníkem. Záruka se vztahuje pouze na zboží, na němž jsou nepoškozené záruční pečeti společnosti EKOTRONIC (popř. sériová čísla výrobce či dodavatele), shodná s čísly v záručním listě.

2. Záruční lhůta začíná běžet okamžikem dodání zboží, tj. podpisem kupní smlouvy příp. dodacího listu a nebo odebráním zboží v našich provozovnách. Vady zjistitelné při prohlídce zboží musí zákazník reklamovat osobně nebo prostřednictvím oprávněné zplnomocněné osoby do pěti pracovních dnů ode dne prodeje. V případě ztráty záručního listu (faktury, dodacího listu) zaniká zákazníkovi záruka v plném rozsahu. Při koupi zboží nižší jakosti, zboží se slevou nestanovenou ceníkem a u nákupu z výstavní plochy je záruka nižší (individuální) nebo se neposkytuje vůbec.IX. Reklamace

1. Reklamace na množství a zjevné vady lze uplatňovat nejpozději do dne následujícího po dodání Zboží. Skryté vady Zboží lze reklamovat nejpozději do 180 dnů od jeho dodání, jinak toto právo zanikne. Oba případy lze reklamovat pouze písemnou formou, přičemž reklamace musí obsahovat zejména označení reklamovaného Zboží a počet vadných (resp. chybějících) kusů, dodávku, ze které reklamované Zboží pochází, (číslo faktury) a popis vady.

2. Místem uplatnění reklamace je servisní oddělení společnosti EKOTRONIC (Podnikatelská 553, 190 11 Praha 9 - Běchovice). K reklamaci je nutno dodat zboží v původních obalech (je-li obal vyžadován pro přepravu). O oprávněnosti reklamace rozhoduje servisní technik společnosti EKOTRONIC pověřený vyřizováním reklamací do 5 pracovních dnů.

3. Výsledky šetření a závazné stanovisko k řešení předá EKOTRONIC Zájemci do 30 dnů od jejího podání. Uzná-li EKOTRONIC opodstatněnost reklamace, vyřídí ji dle vlastní volby některým z vhodných způsobů dle § 436 odst. 1 obchodního zákoníku, s přihlédnutím k požadavkům Zájemce a ke svým výrobním možnostem. V případ výměny připadají veškeré vyměňované součásti EKOTRONICu. Zájemce má právo na vyřízení reklamace, nemá však právo na náhradu související škody či ušlého zisku. EKOTRONIC odpovídá pouze za takové vlastnosti Zboží, které jsou výslovně sjednány ve smlouvě, jinak odpovídá pouze za splnění obecných technických požadavků dle technických norem pro uvedený typ Zboží v době dodávky.

4. Po ověření množstevních vad je reklamace vyřízena pokud možno okamžitou dodatečnou dodávkou.

5. EKOTRONIC neodpovídá za funkční, kvalitativní či právní vady Zboží za Zboží, které bylo nevhodně či neodborně používáno, nepřiměřeně namáháno, došlo u něj k neautorizovaným zásahům nebo prodáno Zájemcem třetí osobě. EKOTRONIC neodpovídá též za hotové výrobky a zboží jiných výrobců či dodavatelů, pokud jím nebyly samostatně zpracovány.

6. EKOTRONIC odpovídá za škodu způsobenou porušením povinností vyplývajících z kupní smlouvy. Této povinnosti se EKOTRONC zprostí, prokáže-li, že škodu nezavinil. Za škodu předvídatelnou, podle § 379 "Obchodního zákoníku", se považuje škoda maximálně do výše kupní ceny zboží sjednané v kupní smlouvě.

7. S výslovně stanovenými výjimkami zakotvenými v těchto obchodních podmínkách nebo sjednanými jiným způsobem, EKOTRONIC neodpovídá za žádných okolností, včetně odpovědnosti výrobce za produkt, za nahodilé, nepřímé či následné ztráty nebo škody včetně ušlého zisku, ušlé výroby, nebo nároků ze strany zákazníků Zájemce. Vůči EKOTRONICu nelze uplatnit z titulu odpovědnosti jakýkoliv nárok, pokud je oznámení učiněno po 180 dnech od dodání Zboží Zájemci.X. Neoprávněná reklamace

Za neoprávněnou reklamaci se považuje, prokáže-li EKOTRONIC, že za reklamovanou závadu nenese odpovědnost (vada byla způsobena vnějšími událostmi, např. poškozením Zájemcem, třetí osobou nebo nahodilou událostí). Pak může EKOTRONIC požadovat na Zájemci zaplatit práci technika a náklady s tím související.XI. Řešení sporů

1. V případě vzniklých sporů se obě strany pokusí najít smírné řešení společným jednáním.

2. Pokud nedojde k nalezení smírného řešení bude spor řešen věcně příslušným českým soudem podle českého práva.XII. Závěrečná ustanovení

1. EKOTRONIC i Zájemce jsou povinni druhé smluvní straně neprodleně oznámit jakékoliv okolnosti , které by měly vliv na plnění závazků z uzavřené Smlouvy.

2. Není-li stanoveno jinak nebo nevyplývá-li z okolností něco jiného, počíná běh lhůt dnem doručení. Na doručování se použijí platné právní předpisy o doručování v občanském soudním řízení včetně vzniku fikce doručení, pokud by se některá ze stran doručení vyhýbala.

3. V případě řešení situace mimo rámec výše uvedených Všeobecných obchodních podmínek se vztahy smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními Občanského a Obchodního zákoníku.

4. Každá z výše uvedených klauzulí obchodních podmínek či smlouvy je účinná jako samostatná doložka a v případě, že by některá z nich byla podle práva neplatná či nevynutitelná, zůstávají ostatní v platnosti.